Welcome to you at jhunjhunu on www.myjhunjhunu.com page developed by D.N.Tulsian JJN M0BILE-9414080128

Jh x.ks'k th dh vkjrh

tS x.ks'k tS x.ks'k] tS x.ks'k nsokA

ekrk tkdh ikoZrh] firk egknsokAA tS-

,d nUr n;koUr] pkj Hkqtk /kkjhA

eLrd ij flUnwj lksgs] ewls dh lokjhAAtS-

gkj p<+s Qwy p<+s vkSj p<+s esokA

yMqvu dk Hkksx ykxs lUr djsa lsokAA tS-

vU/ku dks vka[k nsrs dksf<u dks dk;kA

cka>u dks iq= nsrs fu/kZu dks ek;kAAtS-

nhuu dh ykt jk[kks] 'kaHkq iq= okjhA

euksjFk dks iwjk djks] tk;s cfygkjhAA tS-

lwjnkl 'kj.kS vk;S lQy dhtS lsokA

jk.kh lrh izpkj lfefr] xkoS xq.krsjkAA tS-

vkjrh Jh txnh'k th dh

ma t; txnh'k gjs] izHkq t; txnh'k gjsA

HkDrtuksa ds ladV {k.k esa nwj djsAA m t; txnh'k gjsAA1AA

tks /;kos Qy ikos] nq[k fouls eudkA

lq[k&lEifr ?kj vkos] d"V feVs rudkAA ma t; txnh'k gjsAA2AA

ekr&firk rqe esjs] 'kj.k xgqa eSa fdldhA

rqe fcu vkSj u nwtk] vkl d:a esa fdldhAA ma t; txnh'k gjsAA3AA

rqe iwj.k ijekRek] rqe vUr;kZehA

ikjczg~ek ijes'oj] rqe lcds LokehAA ma t; txnh'k gjsAA4AA

rqe d:.kk ds lkxj] rqe ikyu drkZaA

eSa ewj[k [ky dkeh] d`ik djks HkjrkAA ma t; txnh'k gjsAA5AA

rqe gks ,d vxkspj] lcds izk.kifrA

fdl fo/k feygqa n;ke;] rqels eSa dqefrAA ma t; txnh'k gjsAA6AA

nhucU/kq nq[kgrkZ rqe Bkdqj esjsA

vius gkFk mBkvks] }kj [kM+k rsjsAA ma t; txnh'k gjsAA7AA

fo"k; fodkj feVkvks] iki gjksa nsokA

J)k&HkfDr c<+kvksa laru dh lsokAA ma t; txnh'k gjsAA8AA

ru eu /ku tks gS lc dqN gS rsjkA

rsjk rq>dks viZ.k D;k ykxS esjkAA ma t; txnh'k gjsAA9AA

ma t; txnh'k gjs] izHkq t; txnh'k gjsA

HkDrtuksa ds ladV {k.k esa nwj djsAA1AA ma t; txnh'k gjsA

vkjrh Jh 'kadj th dh

ma t; f'ko vksadkjk] izHkq Hkt f'ko vksadkjkA

czg~ek fo".kq lnkf'ko] v/kkZaM+h /kkjkA ma gj gj gj egknsoA

ldkuu prqjkuu] iapkuu jktsA

galklu x:M+klu] o`"kokgu lktSAA ma gj gj gj egknsoA

nks; Hkqt pkj prqHkqZt] n'kHkqt rs lksgsA

rhuksa :i fuj[krk] f=Hkqoutu eksgSAAma gj gj gj egknsoA

v{kekyk ouekyk] :.Mekyk /kkjhA

pUnu e`xen pUnk] Hkkys 'kqHkdkjhAA ma gj gj gj egknsoA

'osrkEcj ihrkEcj] ck?kEcj vaxsA

ludkfnd izHkqrkfnd] Hkwrkfnd laxsAAma gj gj gj egknsoA

dje/;s p de.Myq] pdz f='kqy /kjrkA

txdrkZ txgrkZ] txikyu drkZAA ma gj gj gj egknsoA

czg~ek fo".kq lnkf'ko] tkur vfoosdkA

iz.kok{kj nkS e/;s] ;s rhuksa ,dkAA ma gj gj gj egknsoA

dk'kh esa fo'oukFk fojktr] uUnks czg~ekpkjhA

fur mB Hkksx yxkor] efgek vfrHkkjhAAma gj gj gj egknsoA

f=xq.kk Lokeh dh vkjrh] tks dksbZ uj xkoS

Hk.kr f'kokuan Lokeh] okafPNrQy ikoSAAma gj gj gj egknsoA

ma t; f'ko vksadkjk] izHkq Hkt f'ko vksadkjk

gks f'ko xy esa :.Mekyk] gks f'ko vks<r e`xNkyk

gks f'ko ihrs HkaI;kyk] gks f'ko jgrs erokyk

gks f'ko ikoZrh I;kjk] gks f'ko Hkwjh tVk okykA

tVk esa xax fojkts] eLrd esa panz fojkts] vklu dSyk'k

ma gj gj gj egknsoAA

vkjrh Jh ';ke ckck th dh

ma t; Jh ';ke gjs vks ckck t; Jh ';ke gjsA

[kkVw /ke fojktr vuqie :i /kjsAA VsjAA

jru tfM+r flagklu flj ij papj <qjsA

ru ds'kfj;ksa ckxks] dq.My Jo.k ijsAA1AA

xy iq"iksa dh ekyk] flj ij eqdqV /kjsA

[ksor /kwi vfXu ij nhid T;ksfr tjsAA2AA

eksnd [khj pqjek] lqoj.k Fkky HkjsA

lsod Hkksx yxkor] lsok fuR; djsAA3AA

>ka> dVksjk vkSj ?kfM+;kyy 'ka[k e`nax ?kqjsA

HkDr vkjrh xkos] t; t; dkj djsAA4AA

tks /;kos Qy ikos] lc nq[k ls mcjsA

lsod tu fut eq[k ls Jh ';ke ';ke mPpjsAA5AA

Jh ';ke fcgkjhth dh vkjrh tks dksbZ uj xkosA

dgr euksgj Lokeh eu okafNr Qy ikosAA6AA

Jh ';ke gjs vks ckck t; Jh ';ke gjsAA

fut HkDrksa ds rqeus] iwj.k dke djsAA7AA

vkjrh ctjax cyh dh

vkjrh dhtS guqeku yyk dh] nq"V nyu j?kqukFk dy dhA

tkds cy ls fxfjoj dkais] jksx nks"k tkds fudV u >kadsAA

vatuh iq= egk cynkbZ] lUru ds izHkq lnk lgkbZA

ns chjk j?kqukFk iBk;s] yadk tkfj fl;k lqf/k yk;sAA

yadklh dksV leqnz lh [kkbZ] tkr ioulqr ckj u ykbZA

yadk tkfj vlqj lc ekjs] jkepanz th ds dkt laokjsAA

y{e.k ewfNZr iM+s /kj.kh ij] yk; althouh izk.k mckjsA

iSBh ikrky rksfj ;e dkrj] vfg jko.k dh Hkqtk m[kkjsAA

ck,a Hkqtk lc vlqj lagkjs] nkfguh Hkqtk lc lUr mckjsA

lqj uj eqfu tu vkjrh mrkjs] tS tS tS guqeku mpkjsA

dapu Fkky diwj dh ckrh] vkjrh djr vUtuh ekbZAA

tks guqeku th fd vkjrh xkoS] cfl cSdqaB vejin ikoSA

yadk fo/oal fd;s j?kq jkbZ] rqylhnkl Lokeh dhjfr xkbZAA

Jh nqxkZ th dh vkjrh

ma t; vacs xkSjh] eS;k t; eaxyewrhZA

Fkka dks fu'kfnu /;kor] gfj czg~ek f'kojhAA ma t; vacs xkSjhA

ekax flanwj fojktr] Vhdks e`x endksA

mTtoy ls nksm p;uk] pUnzonu uhdksAAma t; vacs xkSjhAA1AA

dud leku dysoj] jDrkEcj jktsA

jDr iq"i xysekyk] daBuij lktsAA ma t; vacs xkSjhAA2AA

dsgfj okgu jktr] [kM~x [kIij /kkjhA

lqjuj eqfutu lsor] fruds nq%[k gkfjAAma t; vacs xkSjhAA3AA

dkuu dq.My 'kksfHkr] uklkxzs eksrhA

dksfVd pUnz fnokdj] jktr leT;ksrhAA ma t; vacs xkSjhAA4AA

'kqEHkfu'kqEHk fonkjs] efg"kklqj ?kkrhA

/kwez foykspu u;uk] fu'kfnu enekrhAAma t; vacs xkSjhA5AA

pkSalB ;ksfxuh xkor] u`R; djr HkS:aA

cktr rky e`naxk] v: cktr Me:aAAma t; vacs xkSjhA6AA

Hkqtk pkfj vfr 'kksfHkr] [kMx [kIij /kkjhA

euokafNr Qy ikor] lsor ujukjhAAma t; vacs xkSjhA7AA

dapu Fkky fojktr] vxj diwj ckrhA

Jheky dsrq esa jktr] dksfV jru T;ksrhAAma t; vacs xkSjhA8AA

Jh vacsth dh vkjrh] tks dksbZ uj xkosA

Hk.kr f'kouan Lokeh] lq[k lEirh ikosAAma t; vacs xkSjhA9AA

ma t; vacs xkSjh eS;k t; eaxyewrhZ]

eS;k t; vkuan dj.kh] eS;k t; ladV gj.kh]

eS;k t; fj) fl) dj.kh] eS;k t; nq%[knkfjn gj.khA

Fkka dks fu'kfnu /;kor] gfj czg~ek f'kojhAAma t; vacs xkSjhAA

 

 

vkjrh Jh y{eh th dh

t; y{eh ekrk eS;k t; y{eh ekrkA

rqedks fu'kfnu /;kor] gjfo".kq ekrkAA ma t; y{eh ekrkAA

czg~ek.kh #nzk.kh deyk] rw gh gS txekrkA

lw;Z panzek /;kor] ukjn _f"k xkrkAAma t; y{eh ekrkAA1AA

nqxkZ :i fujUtuh] lq[k lEifr nkrkA

tks dksbZ rqedks /;kor] _f)flf_ /kuikrkAAma t; y{eh ekrkAA2AA

rw gh gS ikrky clUrh] rw gh gS 'kqHk nkrkA

deZ izHkko izdk'kfu] txfuf/k ls =krkAAma t; y{eh ekrkAA3AA

ftl ?kj Fkkjks oklks] okgh esa xq.k vkrkA

dj u lds lksbZ djys] eu ugha /kM+drkAAma t; y{eh ekrkAA4AA

rqe fcu ;K u gksos] oL= u gks; jkrkA

[kku iku dks oSHko] rqe fcu dq.k nkrkAAma t; y{eh ekrkAA5AA

'kqHk xq.k lqUnj ;qDrk] {khj fuf/k tkrkA

jRu prqnZ'k rksdwa] dksbZ Hkh ugha ikrkAAma t; y{eh ekrkAA6AA

;k vkjrh y{heth] dh tks dksbZ uj xkrkA

mj vkuUn vfr meaxs] iki mrj tkrkAAma t; y{eh ekrkAA7AA

fLFkj pj txr cpkoS] deZ izsj Y;krkA

jke izrki eS;kj dh] 'kqHk n`f"V pkgrkAAma t; y{eh ekrkAA8AA

ma t; y{eh ekrk eS;k t; y{eh ekrkA

rqedks fu'kfnu /;kor] gfjfo".kq /kkrkAAma t; y{eh ekrkAA

vkjrh jk.kh lrh th dh

diwZjxkSja d:.kkorkja] lalkj lkja HkqtsUnz gkje~A

lnk clUra g`n;kjfoUns] Hkao Hkokfu lfgra uekfeAA

t; Jh jk.kh lrh eS;k] t; txnEc lrhA

vius HkDr tuksa dh nwj djsa foirhAA

ma t; Jh jk.kh lrhAA

vouh vuUrj T;ksfr v[kf.Mr eafMr pgqdqdqEHkkA

nqjtu nyu [kM+x dh] fo|qrle izfrHkkAA

ma t; Jh jk.kh lrhAA

ejdr ef.k efUnj vfr eatqy] 'kksHkk yf[k u ijsA

yfyr /otk pgqa vksjs] dapu dy'k /kjsAA

ma t; Jh jk.kh lrhAA

?k.Vk ?kuu ?kM+koy cktr] 'ka[k e`nax /kqjsA

fdUuj xk;u djrs] osn /ofu mpjsAA

ma t; Jh jk.kh lrhAA

lIr ekr`dk djsa vkjrh] lqjx.k /;ku /kjsA

fofo/k izdkj ds O;atu] Jh Qy HksaV /kjsAA

ma t; Jh jk.kh lrhAA

ladV fodV fonkfj.kh] uk'kuh gks dqefrA

lsodtug`fn iVys] eqn`y dju lqefrAA

ma t; Jh jk.kh lrhAA

vey dey ny ykspuh] ekspuh =; rkikA

nkl vk;ks 'kj.k vkidh] ykt j[kks ekrkAA

ma t; Jh jk.kh lrhAA

Jh jk.khlrh eS;kth dh vkjrh tks dksbZ uj xkosA

lnu flf) uofuf/k] euokafNr Qy ikoSAA

ma t; Jh jk.kh lrhAA

 

iq"ikatyh

pUnz riS lwjt riS] mnxu riS vkdk'kA

bu lcls c<+dj riS] lfr;ksa dk lqizdk'kAA

lsok iwtk cUnxh] lHkh rqEgkjs gkFkA

eS rks dqN tkuw ugha rqe tkuksa esjh ekrAA

t; t; Jh jk.kh lrh] lR; iqat vk/kkjA

pj.k dey /kfj /;ku esa] iz.kogqa ckjEckjAA

esjk viuk dqN ugha] tks dqN gS lks rks;A

rsjk rq>dks lkSai nwa] D;k ykxr gS eks;AA

eS;kmlc dqN ekaxY;ksa] tks dqN esjs iklAA

nks uSuk er ekafx;ksa] eka Fkkjs nj'k dh vk'kA

txnEck txrkfj.kh] jk.kh lrh esjh ekrA

Hkwy pwd lc ekQ dj] f'kj ij jf[k;ks gkFkA

cSy p<+s 'kadj feys] x:M+ p<+s HkxokuA

flag p<+h nknh feyh] gks lcdk dY;k.kAA

lqeu lqxfU/kr lqeu ys lqeu lqcqf) lq/kkjA

iq"ikatyh vfiZr d:a gs ekr djks LohdkjAA

Roeso ekrk p firk Roeso] Roeso ca/kq'p l[kk RoesoA

Roeso fo|k nzfo.ka Roeso] Roeso loZa ee nso nsoAA

;kfu dkfu p ikikuh] tUekUr d`rkfu pA

rkfu lokZafx.k u'pf;Ur] iznf{k.kk ins insAA

Fkkj ilj ilj [kkaok Fkksd] nknh Egkjh >qa>quwa dh

>qa>quwa dh ,s eka >qa>quwa dh nknh Egkjh >qa>quwa dhA

Jh jk.kh lrh lR;S ue%

Jh nknh eaxy eudk 108

t; vEcs t; nqxsZ ekrkA t; ukjk;.kh t; ru/ku nklAA

t; nknh t; 'kfDr ukeA ifrr ikou nknh ukeAA

AAeudkAA

nhu ghu dk nq%[k gjus dksA tu x.k esa eaxy djus dksAA

'kfDr izdVh >qa>quwa /kkeA ifrr ikou nknh ukeAA1AA

;g 'kfDr gS eka txnEckA ;gh Hkokuh nqxsZ vEckA

ukjk;.kh gS bldk ukeA ifrr ikou nknh ukeAA2AA

ih<+h nj ih<+h dk fj'rkA rc gh nknh uke gS bldkAA

dqynsoh dks djks iz.keA ifrr ikou nknh ukeAA3AA

gS veks/k nknh dh 'kfDrA lfn;ksa ls djrs gS lc HkfDrAA

iwtrs gS f='kqy fu'kkuA ifrr ikou nknh ukeAA4AA

eka 'kfDr dk vy[k txkmaA nknh eka dh ckr crkmaAA

 

 

Thanks to you For Visit Page jhunjhunu At www.myjhunjhunu.com page developed by D.N.Tulsian JJN M0BILE-9414080128
click here for ganesh pooja
click here for lakshmi_pooja
click here for deepawali_patakhe