okgu ,oa Lis;j ikV~Zl O;olk;h
S.T.D. Code :- 01592
 
Name Phone(O) Phone(R)
vjkoyh bathfu;lZ 233652 0
vjkoyh eksVlZ&eukstdqekj 234331 0
vxzoky eksVj ikVZ~l&jes'k vxzoky 235676 238259
vt; eksVlZ&jes'k pkgj 238794 0
vfnfr eksVlZ 239444 0
vaxhjk vkWVkseksckbZYl 236131 0
vafdr vkWVkseksckbZYl 236856 0
vacs eksVj daiuh&cky fd'ku Hkqdkfu;k 234576 232157
vkuUn vkWVks ikV~Zl 236070 0
vkj-,l- VsMlZ&jk/ks';ke 234891 0
vkyksd vkWVkseksckbZYl&jkes'oj 236648 0
dVsok vkWVks ,tsalh&dsgj flag 235979 0
fdlku Vk;lZ&eksgEen bZlkd dqjs'kh 232057 0
fdlku VsDVj ikV~Zl&usehpan dLoka 233318 0
fdlku VsDVlZ&fnus'k cqxkfy;k 238271 0
dqekor vkWVks bySDVhd LVksj&n;kuUn 236319 0
dSyk'k vkWVkseksckbZYl&izgykn MwMh 234482 0
MhVhvks ,tsUV&deys'k dqekj ikjhd 233899 0
[kkfyn rkjhd vkWVkseksckbZYl&xqyke uch 237879 0
xgyksr eksVlZ izk- fy- 232924 0
xgyksr eksVlZ] thou T;ksfr uflZax gkse ds ikl 238627 239340
xgyksr baVjizkbtst] xkfM;k /keZdkaVk ds ikl 238972 0
Jh x.ks'k vkWVkseksckbZYl&lquhy 'kekZ 237325 0
xks;y eksVlZ&lhrkjke eksnh 235833 0
pkS/kjh VsDVj ikVZ~l&>kcjey 235597 232635
pkS/kjh vkWVks bySDVhd ikV~Zl 233933 0
pkS/kjh vkWVks ,tsalht 233316 0
pkS/kjh vkWVkseksckbZYl 233308 0
pkS/kjh VsDVlZ&uUnyky 233328 0
pkS/kjh thi gkml&txnh'k 234316 0
pkS/kjh VSDVj daiuh&vkseizdk'k 233550 0
pkS/kjh baVjizkbtst&cychj flag 237217 0
pkS/kjh vkWVkseksckbZYl&ch-,l- eku 234864 0
t;fgan vkWVkseksckbZYl 232704 0
tehankjk VsDVlZ 237710 0
turk eksVlZ 233339 233182
t;iky vkWVkseksckbZYl&cychj flag 234016 0
ikjl lkbZfdy oDlZ 234949 0
th-vkj- vkWVkseksckbZYl&lqHkk"k pUnz 234485 0
ts-,l- QksjOghYl izk- fy- 232740 0
nk/khp vkWVkseksckbZYl 236316 0
U;w vkW;y Mhiks&uojRu 236912 0
fugky eksVlZ&vt; pkS/kjh 237308 0
us'kuy eksVj 'kkWi 235849 0
iou eksVlZ&lq'khyk nsoh 237726 233520
izdk'k vkWVkseksckbZYl&eD[ku oekZ 235800 232724
iznhi VsfMax daiuh 237945 0
izoh.k eksVj ikVZ~l 232893 0
ikWy eksVlZ] ih:flag lfdZy ds ikl 238696 0
ih-ds- eksVlZ&lqesj flag 235353 0
iznhi vkWVkseksckbZYl 234910 0
ckykth vkWVkseksckbZYl&jkekorkj 236124 0
ckykth VsfMax daiuh 237953 0
fc;fjaXl ,.M bysfDVdYl&txnh'k [kktiqfj;k 232097 233835
Hkxorh eksVj ikV~Zl&lTtu lksuh 234565 0
euh"k eksVlZ] iqfyl Fkkus ds ikl 238374 0
fetkZ cSVjh gkml 235786 0
fetkZ Vk;j ,.M V~;wCl&v;wc cSx 233357 0
ehy VsfMax daiuh&tokgj flag 232786 0
eksVj lsaVj&vfuydqekj 236660 0
eksnh vkWVkseksckbZYl 232704 232304
jktLFkku vkWVks ,tsalht 236905 0
jkeLo:i eksnh 236236 233590
jkts'k eksVlZ 238477 0
jkt eksVlZ&jktchjflag 238904 0
jktk lsYl ,tsalh 237965 0
jkt/kkuh vkWVkseksckbZYl&rkjkpUn jsokM+ 233474 233998
jke vkWVkseksckbZYl&jkepUnz eksnh 235576 238259
yDdh eksVj ikVZ~l] ca/ks ds ckykth ds ikl 238425 0
y{eh MhtYl&xksj/ku rqyL;ku 232125 233450
y{eh vkWVkseksckbZYl&Mwaxj Hkwdkfu;k 232252 232452
foDdh vkWVks lsaVj&jkds'k 232154 232154
';ke vkWVks ikVZ~l&egsUnz tkaxhM+ 235750 0
'kf'kdqekj 'kjrpan 233676 232251
'ks[k vkWVks ikV~Zl&eksgEen 'kCchj 237329 0
f'ko vkWVkseksckbZYl&eqqjyh/kj 235312 0
lhdj VsDVj ikV~Zl&ckcw [kka 233571 0
lhdj vkWVkseksckbZYl] dckM+h ekdsZV ds ihNs 238737 0
lksuw dEizs'kj ,oa VSDVj ikV~Zl 239778 0
lSuh vkWVkseksckbZYl&lqHkk"k 236815 0
lSfud Vk;j ,tsalh&lqjs'k dqekj 237338 0
gscr vkWVks lsaVj&eqckfjd vyh 235496 0