fpfdRldx.k
S.T.D. Code :- 01592
 
Name Phone(O) Phone(R)
MkW- ĵJherh½ vatyh xqIrk 0 237770
MkW- vtht uch dqjS'kh 0 234253
MkW- vtht vgen ĵeks- [kksjk½ 0 232890
MkW- v'kksd Fkkdu 0 239735
MkW- vf'ouhdqekj 0 238664
MkW- vfuy egykor] bafnjk uxj 0 232853
MkW- vuoj vyh Vkd] [ksrM+h egy ds ikl 0 232115
MkW- vkuUnhyky vxzoky 0 238483
MkW- bLekbZy [kku 0 234512
MkW- bekeqn~nhu 0 234516
MkW- bLekbZy [kku] ch-Mh-ds- vLirky ds ihNs 0 233607
MkW- fnyhi iwfu;k 0 238666
MkW- ,l-ds- HkkxZo 0 234604
MkW- ,p-ds- xqIrk 233346 232746
MkW- ,l-,u- 'kqDyk 0 232546
MkW- lrh'k [khapk 0 232722
MkW- ,u-,l- u:dk 234657 232325
MkW- vkseizdk'k xqIrk 0 234519
MkW- vkseizdk'k 'kekZ] mek 'kekZ 0 239278
MkW- deZohj flag 232932 232942
MkW- dSyk'k egjkfu;k 0 239042
MkW- ds-,l- ehy 0 234637
MkW- ds-,y- dey 0 239971
MkW- fxj/kkjhyky Hkwfj;k 0 233579
MkW- ftrsUnz dqekj 'kekZ 0 234636
MkW- th-vkj- oekZ 0 234758
MkW- ljtw nsoh 0 234681
MkW- ts-ih- cqxkfy;k] bafnjk uxj 0 232822
MkW- ujsUnz flag 'ks[kkor 0 234524
MkW- uohu pUnz 'kekZ 0 232814
MkW- fujatuyky 'kekZ 0 236477
MkW- I;kjsyky ehy 0 236030
MkW- izrki flag lksgw 0 232823
MkW- ctjax yky tkaxhM+ 0 234661
MkW- cuokjh yky ehy 0 234623
MkW- Hkheflag] i'kq fpfdRld 0 234638
MkW- Hkheflag 'ks[kkor 0 234323
MkW- egkohj flag Ñf".k;k 0 234588
MkW- egkohj izlkn pkoyk 0 233804
MkW- egkohj flag ehy 0 232361
MkW- QwypUn <kdk 0 230150
MkW- euksjek R;kxh 239254 0
MkW- ewyflag 'ks[kkor 239631 233353
MkW- j?kqohjflag cqMkfu;ka 0 234102
MkW- jkeyky flag ehy 0 232101
MkW- jkekorkj [ksnM+ 0 235521
MkW- iou dqekj HkkxZo 0 239175
MkW- jkts'k eku] i'kq fpfdRld 0 232875
MkW- yknwjke pkgj 0 235760
MkW- fouksn xqIrk 0 232770
MkW- 'kh'kjke MwMh 0 234245
MkW- 'kqHkdj.k flag cwjh] ekuuxj 0 233585
MkW- 'kqHkdj.k dkysj] e.Mkok eksM+ 0 234624
MkW- Lo.kZ c/kok] ,u-ih-frokM++h 0 235998
MkW- lhrkjke 'kekZ 0 233722
MkW- ĵJherh½ lqfe=k fxy 238265 232641
MkW- lqgsy vgen 0 234898
MkW- lS¸;n vCnqy tCckj 0 235761
MkW- ĵJherh½ larks"k <kdk] MkW- ykypUn <kdk 0 233240
MkW- gjyky flag jsIloky 0 234669
MkW- gjQwy flag <kdk 0 232818
MkW- guqekuflag 'ks[kkor 0 234247
MkW- ykypUn <kdk 0 232818
MkW- ĵJherh½ f=os.kh 'kekZ 0 237700
MkW- ĵJherh½ vfurk xqIrk 0 235707
MkW- jke/ku lSuh 0 237721
MkW- jktckyk 0 238318
MkW- lq'khy dqekj 'kekZ 0 238905