S.T.D. Code :- 01592
 
Name Phone(O) Phone(R)
'ks[kkokVh xSl lfoZl] 7232111] 7233111 236111 230111
<+kdk xSl lfoZl 230146 0
VhcM+soky xSl ,tsUlht 235450 232379
toku vkWVks eksckbZYl&dsgjflag dVsok 232391 234345
jes'kpUnz lqjs'k pUnz pkSgku 232566 234308
>.Mhizlkn ijes'ojyky 232689 0
dksy epsZUV&lqHkk"kpUnz VhcM+k 230842 232842
nhukj dksy xSlst&egkohj 236955 0
rsrjoky dksy lIyk;lZ&lrh'k 236578 0
vkj-,l- ,DlIykssftOl 235904 0
bafM;u vk;y dkjiksjs'ku] baMsu cksVfyax IykUV 237733 237111
fo'odekZ vkWVksekckbZYl 232441 234768