ydM+h] is.V ,oa fQfVaXl O;olk;h
S.T.D. Code :- 01592
 
Name Phone(O) Phone(R)
vkuUniqjk VªsfMax daiuh 237837 234563
vkRekjke fouksndqekj 233223 232760
vkRekjke cznlZ 237785 232760
vkcqlfj;k VªsfMx daiuh 232351 0
vkseizdk'k gfjjke eksnh] LVs'ku eksM+ 237167 236453
vkseizdk'k gfjjke] usg: ekdsZV 232223 236453
vkse fVEcj ,.M IykbZoqM 237946 232952
dstM+hoky baMLVªh;y dkWjiksjs'ku 232307 232952
dstM+hoky gkMZos;j ,.M bySDVªhdYl 234492 233074
dstM+hoky gkMZos;j&jkefuokl 233074 0
dstM+hoky gkMZos;j 234492 233074
dstM+hoky oqM baMLVªht 232485 232952
[ksrku lsYl 230300 239465
x.ks'k osfYMax oDlZ&bUnzkt tkaxhM+ 233175 0
xkfM;k dqVhj m|ksx 232357 0
xkfM;k bathfu;lZ 234627 0
xqy>kjhyky ckcwyky 236763 0
xks;y cznlZ&lquhy xks;y 235665 0
xksih b.Vjizkbtst 238185 0
ikoZrh bySDVªksfuDl&pUnzizdk'k chjehoky 233667 236983
pk;y b.Vjizkbtst 236015 0
pkS/kjh gkMZos;j&n;kjke pkgj 235411 238366
pkS/kjh bfUtfu;fjax oDlZ 236361 0
pkS/kjh is.V gkml 237224 0
pksgku osfYMax oDlZ 237877 0
t; Jh fVEcj ,.M gkMZos;j epsZUV 232369 232307
t; guqeku gS.MhØk¶V&ghjkyky 238947 0
t; guqeku lSYl 238401 236373
tkaxhM+ gSaMhØk¶V~l 235404 0
>qa>quw LØsi lsaVj] izHkkr flusek ds ikl 238205 0
VhcM+soky baVjizkbtst&egs'k 232093 0
rqyL;ku ikoj ,.M bySfDVªdYl 232696 232120
/kkudk Lvhy m|ksx 232874 0
nqxkZ ,tsalht 238766 0
uUnyky egs'kdqekj&uUnyky ialkjh 234942 234928
I;kjsyky osfYMax oDlZ 235949 0
ctjax fpjkbZ m|ksx 'kkyk&ctjaxyky 232390 234590
ca'kh/kj foey izdk'k jhaxfl;k 232470 239886
ckykth fVEcj VªsMlZ&uUnyky txukuh 237516 232256
ckykth gS.MhØk¶V~l 238483 238515
ckykth oqM baMLVªht] ihiyh pkSd 238575 0
egs'k gkMZos;j&usehpan 232078 0
eukst baVjizkbtst 236547 0
egkohj izlkn tkaxhM+ 0 232580
Jh egkohj gkMZos;j ,.M Xykl LVksj 236179 0
ek:fr is.V oDlZ 233350 0
eqfu Xykl LVksj 235298 232898
lat; VªMlZ&mejkorh nsoh 232025 237898
eksnh VªsMlZ 232704 233233
eksjoky VªsfMax ,tsalh 232701 0
Hkkfodk ,tsalht&jfo 239523 0
jes'k vk;ju ,.M isaaV~l 235832 0
jkt/kkuh gkMZos;j 234721 0
jk/ks';ke gS.MhØk¶V ,DliksVZ~l 237989 0
jktLFkku fVEcj VªsMlZ&ghjkyky 232741 232952
jkts'k gkMZos;j LVksj&lqHkk"k pUnz 233381 0
fjNiky gfjjke&gfjjke 232688 232795
fjNiky gfjjke&jruyky 232688 232093
y{eh gkMZos;j LVksj&lardqekj 234430 0
fycVhZ bysfDVªd LVksj 234922 232177
fouksn VªsfMax daiuh&fouksn tkyku 234544 235660
fodkl baVjizkbtst&joh'k xkfM;k 235721 234530
fodkl ,xzhdYpj bathfu;fjax oDlZ 232077 0
fouksn VªsMlZ&jkts'k dstM+hoky 237003 0
Jh ';ke Xykl LVksj&'kqHknku tkaxhM+ 234491 0
Jh ';ke VªsMlZ 237762 0
'kekZ IykbZoqM lsaVj 232489 0
f'ko 'kkW feYl 232454 0
lanhi bySDVªhdy&enuyky lSuh 237671 237606
lat; VªsMlZ&ekukjke tkaxhM+ 232025 232898
lw;kZ VªsMlZ&?kklhjke 239787 0
lqHkk"k vk;ju LVksj 232005 0
lquhydqekj lathodqekj] usg: ekdsZV 232223 236453
lq'khydqekj ekrknhu&ekrknhu 235184 237463
lq'khydqekj ioudqekj&lq'khy 232510 232802
'kqekZ bySfDVªdy oDlZ&lqjs'k 'kekZ 233417 0
ghjkyky ,.M lal 235509 232952
lqjs'kdqekj lq'khydqekj&vfuydqekj 0 235628