xqe'kqnk bUlkuks dh lwpuk o"kZ 2004 ftyk >qU>quaw

dz l

uke Fkkuk

xqe'kqnk dk iw.kZ irk o tkfr

gqfy;k xqe'kqnk

xqe gksus dh fnukad

jiV u- @ fnukad

feyk@ ugh

1

dksrokyh

Jh jhNiky iq= dkywjke tkV mez 60 lky fuoklh lkjh Fkkuk fpM+kok

jax xsgqvk ] dn 5*7 bUp 

18-5-04

1024 fn   18-5-04

ugh feyk

2

fla?kkuk

Jhefr vUtw ifRu lqfuy ukbZ mez 23 lky fuoklh jk;iqj tkVku

dn 5 QwV] cky dVs  gq, Hkwjs jax dk lyokj lwV igus gq,

19-9-04

912 fn    25-9-04

ugh feyh

3

fla?kkuk

Jhefr jk/kk ifRu vfuy ukbZ mez 20 lky fuoklh jk;iqj tkVku

dn 5 QwV] cky dVs  gq, yky jax dh lkM+h igus gq,

19-9-04

912 fn    25-9-04

ugh feyh

4

mn;iqjokVh

vfurk iq=h cq/kkjke cykbZ mez 12 lky fuoklh tSriqjk

lQsn lyokj lwV igus gq, ] jax xSgqvk ] dn 4 QwV

29-9-04

25 fn-  29-9-04

ugh feyh

 

xqe'kqnk bUlkuks dh lwpuk o"kZ 2005 ftyk >qU>quaw

dz l

uke Fkkuk

xqe'kqnk dk iw.kZ irk o tkfr

gqfy;k xqe'kqnk

xqe gksus dh fnukad

jiV u-@fnukad

feyk@ ugh

1

mn;iqjokVh

Jhefr js[kk ifRu lR;ukjk;.k HkkV mez 42 lky fuoklh okMZ u- 3 mn;iqjokVh e; vius cPpks ds 1-iqtk 17 lky 2-lqfuy 7 lky 3- jes'k 5 lky

jax xSgqvk ] dn 5 QwV ] lkM+h igus gq, gS A

15-4-05

205 fn   6-5-05

ugh feyh

2

e.Mkok

pUnk dqekjh iq=h vkSeizdk'k eh.kk mez 20 lky fuoklh pqM+h prqjiqjk

jax xsgqvk ] dn 5*6 bUp ] nqcyk iryk 'kjhj ] lyokj lwV igus gq,

18-5-05

278 fn-  11-6-05

ugh feyh

3

e.Mkok

Jh ;kdqc [k=h iq= xqykc mez 58 lky fuoklh okMZ u- 12 e.Mkok

jax xsgqvk ] dn 5*2 bUp ] nqcyk iryk 'kjhj ]eqg ij ekrk ds fu'kku

4-11-05

225 fn   8-11-05

ugh feyk

4

fpM+kok

Jh ;ksxs'k dqekj iq= jkexksiky dqekor mez 15 lky fuoklh okMZ u- 13 fpM+kok

&

27-11-05

1539 fn 29-11-05

ugh feyk

5

fclkm

eks- vkjhW iq= lkghn gqlSu /kquk eqlyeku mez 18 lky fuoklh uhnkeh uqjiqj ftyk chdkusj

dn 4*3 bUp ] cgjk gS a jax xSgqvk xksy psgjk

30-9-05

917 fn 30-9-05

ugh feyk

6

uoyx<

jktsUnz iq= lq[knasokjke tkV mez 35 lky fuoklh ck;

dn 6 QhV ]jax gYdk Hkwjk ] ekufld :i ls fo{khIr

13-7-05

732 fn    17-7-05

ugh feyk

7

lnj >qU>quaw

usehpUn tkV fuoklh dqyksB [kqnZ

&

18-2-05

873 fn 23-7-05

ugh feyk

 

xqe'kqnk bUlkuks dh lwpuk o"kZ 2006 ftyk >qU>quaw

dz l

uke Fkkuk

xqe'kqnk dk iw.kZ irk o tkfr

gqfy;k xqe'kqnk

xqe gksus dh fnukad

jiV u- @fnukad

feyk@ ugh

1

dksrokyh

f'kyk iq=h tkgsn eqlyeku mez 12 lky fuoklh pw: ckbZ ikl >qU>quaw

dn 4 QhV ] lyokj dqjrk o pIiy igus 

12-8-06

886 fn    16-8-06

ugh

2

dksrokyh

Jh eks- vnhy iq= eks- vkehu pkScnkj mez 14 lky fuoklh eksgYyk pkScnkj okMZ u- 8 >qU>quaw

jax xSgqvk ] 'kjhj nqcyk iryk ]psgjk yEck Ldqy isUV 'kVZ  igus

18-9-06

1107 fn    19-9-06

ugh feyk

3

eylhlj

dqekjh tqyQSu ckuks iq=h 'kchj [kku D;ke[kkuh mez 20 lky fuoklh fiFkwlj

fiyk jax dh lyokj dqrkZ igus gq, gS A

8-12-06

7@8-12-06

ugh feyh

4

mn;iqjokVh

Jh e[[ku iq= cU'kh/kj Lokeh mez 25 lky fuoklh okMZ u- 8 mn;iqjokVh

jax xSgqvk ] dn 5*8 bUp ] NksVh eqaNs] xksy psgjk ] cknkeh jax dh iSUV 'kVZ o iSjks es tqrs iguq gq, 

30-1-06

170 fn-  4-2-06

ugh feyk

5

mn;iqjokVh

Jh gjhjke >kcjey dqEgkj mez 45 lky fuoklh ck< dh <k.kh ru nsoxkao

dn 6 QhV ] jax lkoyk ] isUV 'kVZ igurk gS A lhj es cky mM+s gq,

8 ekg ls xk;c gS A

1088 fn 28-9-06

ugh feyk

6

mn;iqjokVh

Jh fjNiky iq= yknwflga jkoyk jktiqr mez 50 lky fuoklh fpjkuk

dn 5*6 bUp jax lkoyk ] isUV 'kVZ igurk gS A lhj es cky NksVs o iSjks es tqrs igurk gS A

vDVwcj 2001 ls xk;c gS A

1053 fn 27-12-06

ugh feyk

7

[ksrM+h

Jh Hkheflga iq= yknwjke tkV mez 35 lky fuoklh gjM+h;k

dn 5*5 bUp ] dqarkZ o ik;tkek igurk gS A

8-9-06

695 fn-  16-9-06

ugh feyk

8

fiykuh

Jh eqds'k dqekj iq= lSuh mez 30 lky fuoklh okMZ u- 10 fiykuh 

dn 5*5 bUp] jax xSgqvk ] isUV 'kVZ igurk gS A

&

372 fn   8-5-06

ugh feyk

9

lqjtx<

Jh egkohj iq= jkedqekj es?koky mez 28 lky fuoklh dkluh

dn 5*5 bUp

28-4-06

1 fn      28-4-06

ugh feyk

10

lqjtx<

Jh fotsUnz iq= yksdjke tkV fuoklh xksnk dk ckl 

&

2-7-06

12 fn    6-7-06

ugh feyk

11

e.Mkok

Jhefr dks;y ifRu fd'kksjhyky mez 27 lky fuoklh vyoj gky uwiwj dEiuh pqM+h vthrx<

e/;e jax ] dn 5 QwV ] /kksrh igus gq,

9-5-06

242 fn 12-5-06

ugh feyh

12

e.Mkok

Jh lkxjjke iq= mnkjke tkV mez 64 lky fuoklh 'ks[klj

dn 5*5 bUp lkeus dk mij dk vk/kk nkra VqVk gqvk lQsn /kksrh deht igus gS A

7-9-06

497 fn 17-9-06

ugh feyk

13

e.Mkok

Jhefr ique ifRu lqHkk"k tkV mez 21 lky fuoklh pqM+h vthrx<

dn 4*5 bUp ] bDgjk cnu ] vk'kekuh jax dk Cykmt&/kkasrh igus gq,

21-9-06

19 fn  1-11-06

ugh feyh

14

e.Mkok

Jhefr vfurk ifRu Hkoajyky es?koky mez 25 lky fuoklh okMZ u- 9 e.Mkok

dn 5*5 bUp ] /kksrh o iSjks es gokbZ pIiy igus gq,

28-11-06

894 fn 28-11-06

ugh feyh

15

xq<k

Jh ykypUn iq= dqjM+kjke tkV mez 23 lky fuoklh ihiy dh <k.kh ru HkksM+dh

dn 5*5 bUp ] jax lkoyk isUV cuh;ku igus gq, fnekx :i ls fcekj Fkk

19-5-06

1286 fn 28-5-06

ugh feyk

16

xq<k

Jhefr deyk ifRu Jhjke tkv mez 35 lky fuoklh [kVdM+

jax xSgqvk ] cgjh o xqaxh gS A gjk jax dk dqrkZ igus gq,

18-11-06

855 fn 19-11-06

ugh feyh

17

cqgkuk

Jh galjkt iq= txnh'k czkgkE.k mez 27 lky fuoklh lkarksj

dn 5*8 bUp jax gYdk lkoyk ] ekFks ij cky mM+s gq,

26-2-05

582 fn 17-1-06

ugh feyk

18

fclkm

Jhefr tqcsnk ckuks ifRu gqlSu eqlyeku mez 30 lky fuoklh okM+Z u 16 fclkm cPps lksgsy mez 6 lky ] cPph uh'kk mez 4 lky

jax xSgqvk ] dn 5 QwV lyokj lwV igus gq,

1-3-06

500 fn    29-11-06

ugh feyh

19

uoyx<

yknqjke iq= ctjaxyky czkgkE.k mez 46 lky fuoklh okMZ u- 24 uoyx<

&

&

1 fnukad 18-5-06

ugh feyh

20

uoyx<

fo".kq iq= vkSeizdk'k cykbZ mez 13 lky fuoklh okMZ u- 15 eqdUnx<

dn 4 QwV ]nqcyk iryk 'kjhj ] xqaxk cgjk gS A usdj 'kVZ igus gq, gS A iSjks es pIiy igus gS A

4-7-06

2 fukad 8-7-06

ugh feyk

21

uoyx<

eqds'k mQZ dYyw iq= jkeLo:i czkgkE.k mez 20 lky fuoklh dS:

&

&

5 fnukad 16-7-06

ugh feyk

22

uoyx<

lqf'kyk ifRu pkSFkey cykbZ mez 40 lky fuoklh >ka>M+

dn 5 QwV ] jax xSgqvk ]lkM+h isVhdksV o iSjks 3es pIiy igus gq, gSA

&

11 fn- 10-9-06

ugh feyh

23

uoyx<

Jhefr cchrk ifRu fouksn dqekj dqekor mez 21 lky fuoklh okMZ u- 21 uoyx< e; 18 ekg ds cPps ds lkFk

jax xkSjk ] dn 4*3  bUp ] xksy psgjk ] 'kjhj nqcyk iryk

17-11-06

16 fn 19-11-06

ugh feyh

24

uoyx<

Jh teky iq= x.kirjke tkV mez 28 lky fuoklh HkS:okl ru >ka>M+

jax Hkwjk ] 'kjhj nqcyk iryk ] fnekx ls detksj

13-12-06

17 fn   14-12-06

ugh feyk

25

lnj >qU>quaw

Jh yhyk/kj iq= {;kyhjke tkV mez 16 lky fuoklh rksxM+k [kqnZ

&

4-7-06

248 fn 17-7-06

ugh feyk

26

lnj >qU>quaw

Jh izdk'k iq= lqHkk"kpUn tkV mez 17 lky fuoklh leliqj

&

3-9-06

16-9-06

ugh feyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o"kZ 2000 ls vc rd vKkr e`rd 'ko ftudh igpku ugh gqbZ dh lwph ftyk >qU>quwa

dz-l-

uke Fkkuk

exZ@eq-u- o /kkjk e; ntZ fnukad

gqfy;k vKkr e`rd

iq:"k @L=h

vU; fooj.k

1

fla?kkuk

exZ u- 2@00 /kkjk 174 tk-QkS- fn-17-1-00

mez 35 o"kZ jax xSgqvk eqNsa nkM+h ]dkys&lQsn cky] eVh;kyk deht o dksdk dksyk tkdhV] /kksrh cU/kh gqbZ ] nkfgus gkFk ij Qwy xqnk gqvk

iq:"k

BaM es [kkyh isV jgus ls e`R;w gksuk ik;k x;k A

2

dksrokyh >qU>quaw

eq-u- 215@00 /kkjk 302 Hkknl fn-   1-9-00

psgjk yEck ] jax xksjk] NksVh iryh eqNs

iq:"k

,Qvkj vne irk fn- 31-5-01

3

dksrokyh >qU>quaw

exZ u-13@00 /kkjk 174 tk-QkS- fn-24-9-00

'kukdr ugh gks ikbZ

L=h

okLrs Lohdfr fn- 4-11-00

4

fpM+kok

exZ u 4@01 /kkjk 174 tk-QkS-fn- 11-6-01

ftLe iryk ] mez 40 lky ] lQsn jax dk ik;tkek igus gq,s ]dkys cky

iq:"k

&

5

fpM+kok

exZ u-23@02 /kkjk 174 tk-QkS-fn-24-12-02

jax xSgqvk ] dn 5 QhV 6 bZUp ] cnu xBhyk ] lQsn /kksrh dqjrk igus gq, gSA iSjks es gYds jax Hkwjs jax dh tqjkc igus gq, gS A

iq:"k

pyrh Vzsu ls fxjus ij gksLihVy es HkfrZ djkus ds ckn e`R;w  

6

[ksrM+h

eq-u- 387@03 /kkjk 302]201 Hkknl     fn 30-11-03

lQsn jax dh 'kVZ o uhys jax dh thUl dh isaV igua gq, gS

iq:"k

&

7

[ksrM+h

eq-u- 308@03 /kkjk 302]201 Hkknl fn    30-11-03

dn 5]] 8 bZUp nqcyk irkyk 'kjhj ] jax xSgqvk yky yaxksV igus gq, mez 40&45 lky

iq:"k

&

8

fclkm

exZ u- 3@03 /kkjk 174 tk-QkS-fn-24-5-04

mez 45 lky ] dn 5]6 bZUp ] jax lkoyk ]yky jax dh 'kVZ ]dcqrj jax dh isaV gokbZ pIiy

iq:"k

&

9

mn;iqjokVh

exZ u-13@02 /kkjk 174 tk-QkS-fn- 3-7-02

&

iq:"k

&

10

mn;iqjokVh

eq-u-169@02 /kkjk 302]201 Hkknl fn-    31-6-02   

&

iq:"k

&

11

cqgkuk

eq-u-103@01 /kkjk 302 Hkknl fn-    17-5-01

 

&

iq:"k

&

12

cqgkuk

eq-u- 307@01 /kkjk 302 Hkknl fn-     23-12-01

&

iq:"k

&

13

cqgkuk

exZ u-8@02 /kkjk 174 tk-QkS-fn-19-5-02

lQsn dqrkZ i;tkek igus gq,s o mez djh 50&55 lky

iq:"k

&

14

fiykuh

exZ u- 2@02 /kkjk 174 tk-Qks- fn-14-4-02

'kjhj ls nqcyk iryk

iq:"k

&

15

fiykuh

exZ u- 21@03 /kkjk 174 tk-Qks- fn-8-9-03

&

iq:"k

&

16

[ksrM+h uxj

exZ u- 6@02 /kkjk 174 tk-Qks- fn-17-4-02

&

iq:"k

&

17

[ksrM+h uxj

exZ u- 11@02 /kkjk 174 tk-Qks- fn-26-7-02

mez 20 o"kZ ]jax xSgqvk dn 5]6 bZUp pksdnkj Qwy vkLrhu dh 'kVZ o uhys jax dh isUV ekbZdzks esu p<<h o fiys jax dh cuh;ku

iq:"k

&

18

[ksrM+h uxj

exZ u- 16@02 /kkjk 174 tk-Qks- fn-1-12-02

&

iq:"k

&

19

[ksrM+h uxj

exZ u- 1@03 /kkjk 174 tk-Qks- fn-6-2-03

&

iq:"k

&

20

lqjtx<

exZ u- 8@04 /kkjk 174 tk-Qks- fn-23-6-04    

&

iq:"k

&

21

dksrokyh >qU>quaw

exZ u- 11@02 /kkjk 174 tk-Qks- fn-19-10-02

mez 85 lky ] fHk[kkjhu tslh

L=h

&

22

dksrokyh >qU>quaw

exZ u-17@02 /kkjk 174 tk-Qks-fn-13-12-02

mez 35 lky

iq:"k

&

23

fpM+kok

eq-u-125@04 /kkjk 302]201 Hkknl fn -    16-5-04

mez 25 o"kZ ] dn 5]6 bZUp jax xSgqvk ] flj ij NksVs cky dslfj;k jax dh 'kVZ ]dkys jax dh cuh;ku uhys jax dh thUl dh isUV

iq:"k

&

24

lnj >qU>quaw

exZ u- 4@03 /kkjk 174 tk-Qks-fn-22-3-03

&

iq:"k

&

25

lnj >qU>quaw

exZ u- 5@02 /kkjk 174 tk-Qks-fn-22-4-02

&

iq:"k

&

25

fla?kkuk

eq-u-150@02 /kkjk 302]201 Hkknl fn -    17-5-02

mez djhc 25 lky o cPpk 1 lky 6 ekg

L=h

&

26

fclkm

exZ u- 3@04 /kkjk 174 tk-Qks-fn-24-5-04

dn 5]6 bZUp jax lkoyk ] yky jax dh 'kVZ o dcqrjh jax dh isaV

iq""k

&

27

fiykuh

exZ u- 2@05 /kkjk 174 tk-Qks-fn-21-1-05

dn 5]6 bZUp jax lkoyk ] pksdM+hnkj 'kVZ o dkys  jax dh isaV mez 35 lky iSjks es pIiy

iq:"k

&

28

xq<k

exZ u- 7@05 /kkjk 174 tk-Qks-fn-24-3-05

dn 5]6 bZUp mez 35 lky jax lkoyk etcqr ftLe

iq:"k

&

29

lnj >qU>quaw

exZ u- 9@05 /kkjk 174 tk-Qks-fn-3-6-05

dn 5]6 bZUp mez 35 lky jax lkoyk nqcyk iryk 'kjhj

iq:"k

&

30

dksrokyh >qU>quaw

exZ u- 8@05 /kkjk 174 tk-Qks-fn-28-6-05

dn 5]6 bZUp mez 50 lky jax xSgqvk  eksVk 'kjhj dkys lQsn cky

iq:"k

&

31

uoyx<

eq-u- 39@05 /kkjk 174 tk-Qks- fn-4-11-05

mez 30 lky ] e/;e dn jax xSgqvk etcqr ftLe

iq:"k

&

32

fla?kkuk

eq-u- 267@05 /kkjk 302]201 Hkknl  fn-      15-11-05

mez 20 lky ] jax lkoyk ] dn 5 QhV uhyh lkM+h yky Cykmt

L=h

&

33

dksrokyh >qU>quaw

exZ u- 12@05 /kkjk 174 tk-Qks- fn- 4-8-05

fHk[kkjh tslk

iq:"k

&

34

cxM+

exZ u- 4@05 /kkjk 174 tk-Qks- fn-15-5-05

&

iq:"k

&

35

[ksrM+h

exZ u- 10@05 /kkjk 174 tk-Qks- fn-24-4-05

mez 15 lky ] yky lyokj lwV igus gq, gS A

yM+dh

&

36

uoyx<

exZ u- 16@06 /kkjk 174 tk-Qks- fn-8-4-06

mez 40&45 lky ] e/;e 'kjhj ] jax xSgqvk dn 5]6 bZUp o dkyh isUV o lQsn 'kVZ igus gq,

iq:"k

&

37

fclkm

exZ u- 4@06 /kkjk 174 tk-Qks- fn-28-4-06

mez 30&35 lky ] e/;e 'kjhj ] jax xSgqvk dn 5]8 bZUp isUV o  'kVZ igus gq, ] iSjks es ls.Mhy

iq:"k

&

38

lnj >qU>quaw

exZ u- 12@06 /kkjk 174 tk-Qks- fn-14-5-06

mez 50755 lky nqcyk iryk 'kjhj

L=h

&

39

fpM+kok

exZ u- 13@06 /kkjk 174 tk-Qks- fn-14-7-06

mez 30735 lky iryk 'kjhj ] dFkbZ jax dh 'kVZ o LysVh jax dh isUV

iq:"k

&